โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ลงทะเบียนใช้งาน

Total 22 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน138721
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน03137
3รพสต งิ้วเฒ่า02103
4รพสต เจริญเมือง01247
5รพสต ดอยงาม02024
6รพสต ทรายขาว00145
7รพสต ทานตะวัน01034
8รพสต ธารทอง02024
9รพสต ป่าบง00426
10รพสต ป่าหุ่ง01258
11รพสต เมืองพาน021811
12รพสต แม่คาวหลวง00178
13รพสต แม่เย็น01157
14รพสต แม่อ้อ02158
15รพสต ร่องคต02057
16รพสต ร่องธาร00044
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง10045
19รพสต สันติสุข00246
20รพสต สันมะเค็ด03339
21รพสต หัวง้ม00112
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01124

ผู้ที่ได้รับการตรวจเจาะ LAB

Total 1 item.
#ชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
13087105260482
Total 23 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน134259135249
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน04127
3รพสต งิ้วเฒ่า03104
4รพสต เจริญเมือง01247
5รพสต ดอยงาม13127
6รพสต ทรายขาว00134
7รพสต ทานตะวัน00033
8รพสต ธารทอง01045
9รพสต ป่าบง00325
10รพสต ป่าหุ่ง01258
11รพสต เมืองพาน032813
12รพสต แม่คาวหลวง00167
13รพสต แม่เย็น01146
14รพสต แม่อ้อ022610
15รพสต ร่องคต02147
16รพสต ร่องธาร00055
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง10034
19รพสต สันติสุข00336
20รพสต สันมะเค็ด03339
21รพสต หัวง้ม00022
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01124
23อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)1515204696

รายชื่อแพทย์ผู้สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 11 items.
#ชื่อแพทย์จำนวนสรุป (ราย)
 รวม489 จากทั้งหมด 489 (คิดเป็น 100.00 %)
1กรีฑาพร ธิวรรณ์31
2กันยามาศ ชัยยาสม144
3ณัฐชยา ประสาธนากร82
4ณิชา หาญสุทธิเวชกุล34
5นางสาวนิตยา มอยนา47
6พงศธร ทั้งสุข18
7พัทธมน บุญสิริพิพัฒน์34
8วลัยกร คำเขียว34
9ศิวพล ทุ่งสงค์34
10สวิตา ยังวัฒนา3
11สิรดนัย วัฒนวงคีรี28

จำนวนสรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 4 items.
#สถานที่ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมดจำนวนสรุปเสร็จคิดเป็นร้อยละ
     
1(not set)99100.00
2โรงพยาบาล255255100.00
3สสอ + รพสต129129100.00
4OutSource9797100.00

สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#RBCWBCPLTHTCMVCHbFBSBUNCreatinineUricAcidHDLLDLSGOTSGPTAlkaline_phosphataseCholesterolTriglycerideCholinesterase
157421658117550634000212741017351137

Error Step 1 - รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้วรอการตอบรับเพื่อเข้าใช้งานระบบ

Total 129 items.
#ชื่อ-สกุลสถานที่ทำงาน
1 นายวิชัย เทพนิลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
2กมลวรรณ ใจงามรพสต ทรายขาว
3กรรณิการ์ อิสระไพศาลรพสต ป่าบง
4จริยา มาคำรพสต งิ้วเฒ่า
5จักรพงศ์ เรือนใจรพสต สันกลาง
6จันทนา สุปริยศิลป์รพสต สันมะเค็ด
7จันทร์ติ๊บ หมู่ดวงรพสต ป่าบง
8จันทร์สม สุนทรรพสต ธารทอง
9จีรพงษ์ ใจวงศ์รพสต ธารทอง
10จุฑามาศโรงพยาบาลพาน
11ชัญญา สิงห์เกิดรพสต เจริญเมือง
12ชุติกาญจน์ สมสิงห์ใจรพสต เจริญเมือง
13ณชญาดา อากาศทิพย์รพสต สันติสุข
14ณัฐนรี ธรรมโกรพสต แม่อ้อ
15ดวงใจ. ปัญเจริญรพสต เวียงห้าว
16ดุลยวิชญ์ คุยเพียภูมิรพสต ใหม่ท่าเรือ
17ทัศนีย์ เริงใจรพสต เมืองพาน
18ธิดารัตน์ เอกปัตต์รพสต ทรายขาว
19ธิดารัตน์ เอกปัตต์รพสต ทรายขาว
20น.ส. อรุณี ถาคำรพสต ใหม่ท่าเรือ
21น.ส.กาญจนา จอมขยันรพสต สันมะเค็ด
22น.ส.ทัศนีย์ สุวรรณทารพสต ร่องธาร
23น.ส.วัฒจนา จอมจันทร์รพสต แม่อ้อ
24นงคราญ เชื้อเมืองพานรพสต ป่าหุ่ง
25นงนุช โยแสงรพสต สันมะเค็ด
26นที ชัยพนัสรพสต แม่คาวหลวง
27นส.วาสนา ป๊อกบุญเรืองรพสต แม่คาวหลวง
28นัชดา วงศเทปินรพสต ป่าหุ่ง
29นันทพร ยารวงรพสต หัวง้ม
30นางธีรานุช โพธิชัยรพสต เมืองพาน
31นางนภา คำมูลเอ้ยรพสต เมืองพาน
32นางนุชรี สุตารพสต ร่องคต
33นางพีรญา ดีจริยารพสต เมืองพาน
34นางรัตนา สมแยงรพสต ดอยงาม
35นางรุ่งทิพย์ ทาก๋องรพสต แม่เย็น
36นางวรรณภา แก่นแก้วรพสต ดอยงาม
37นางสาวกฤติมา ธีราประภาเศรษฐ์รพสต ทรายขาว
38นางสาวนิตยา มอยนาโรงพยาบาลพาน
39นางสาวสุดาพร ดอนเลยรพสต สันมะเค็ด
40นางสุทธิพรรณ เกดุกรพสต เมืองพาน
41นางสุพร ขันตีรพสต เมืองพาน
42นางอารยา สุทธนูรพสต เจริญเมือง
43นางเพียญ วงค์แปงรพสต ร่องธาร
44นางเรณู โพธิปัญญารพสต แม่อ้อ
45นางเสนีย์ พระโพธิ์โรงพยาบาลพาน
46นาย อาทิตย์ บุตรโสรพสต เจริญเมือง
47นายคมน์กิจ พรหมมินทร์รพสต เมืองพาน
48นายนิรวิทธ ทาก๋องรพสต ร่องคต
49นายประดิษฐ์ มีสารพสต ทานตะวัน
50นายผจญ ใจกล้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
51นายมานพ ไชยการรพสต สันมะเค็ด
52นายศุภกิจ มัฆวาลรพสต ดอยงาม
53นายสัจจะ บุญมาเกี๋ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
54นายสายันต์ จอมแก้วรพสต ดอยงาม
55นายอนุสรณ์ ศรีจันทร์รพสต เมืองพาน
56นิจจารีย์ มูลเมารพสต ใหม่ท่าเรือ
57นิติกานต์ ผุสดีรพสต ป่าหุ่ง
58ประภัสสร วังหมื่นรพสต แม่เย็น
59ประภาพร ใจมั่นรพสต สันติสุข
60ประภาศรี ดาวจรัสแสงชัยรพสต สันกลาง
61ปราณี หอมสร้อยรพสต แม่คาวหลวง
62ปรานอม อิสระไพศาลรพสต ป่าบง
63ปรานอม ทาแกงรพสต ทานตะวัน
64ปรานี เรืองทองรพสต ทานตะวัน
65ผกากรอง ชื่นบาลรพสต ป่าหุ่ง
66พรพญา เตปินรพสต เจริญเมือง
67พรพิทยา เสน่หารพสต เวียงห้าว
68พรพิศ คุยเพียภูมิรพสต สันกลาง
69พรรณนิภา อินทนันชัยรพสต ร่องธาร
70พวงพงา ตาสายรพสต สันติสุข
71พัชรินทร์ สมีพวงรพสต แม่เย็น
72พิเชษฐ์ พรมตันรพสต งิ้วเฒ่า
73ภัคพงษ์ เขื่อนคำรพสต แม่เย็น
74มณฑิณี อักษรดิฐ์รพสต สันมะเค็ด
75มณีวรรณ ชัยรัตน์รพสต ร่องคต
76มัณฑิรา วงค์อิ่นรพสต เวียงห้าว
77มัตติกา นวลแพงรพสต ป่าหุ่ง
78มานพ โยแสงรพสต สันมะเค็ด
79มาลี แปงคำรพสต ป่าหุ่ง
80มุ่ย เชี่ยวชาญรพสต แม่อ้อ
81รำญวนรพสต สันกลาง
82รำไพ วงค์ไฝรพสต แม่คาวหลวง
83รำไพ วงค์ไฝรพสต แม่คาวหลวง
84รุ่งทิวา เทพวงค์รพสต เวียงห้าว
85รุ่งนภา ตาเมืองรพสต หัวง้ม
86ลดาวัลย์ สุริยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
87วราลี นรรัตน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
88วาทินี เลิศพิทักษ์พงศ์รพสต แม่อ้อ
89วารุณี นันตารพสต สันติสุข
90วาสนา ศรีปัญญารพสต ร่องคต
91วิระพันธ์ ถาพรรพสต เจริญเมือง
92วิรันตรี ก๋าใจรพสต เมืองพาน
93วิไลลักษณ์ ไชยการรพสต ใหม่ท่าเรือ
94ศรีพรรณ์รพสต ทรายขาว
95ศรีลัย ปิงเขียวรพสต เวียงห้าว
96ศิริพร คุยเพียภูมิรพสต สันมะเค็ด
97ศิริพรรณ จินาเดชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
98สมควรรพสต งิ้วเฒ่า
99สมทิศ ธงสิบห้ารพสต ธารทอง
100สายทอง ไชยบุญเรืองรพสต แม่อ้อ
101สายสมร สกีแพทย์รพสต เจริญเมือง
102สำราญ ศิริรพสต เวียงห้าว
103สุทัศน์ ตาดคำรพสต แม่คาวหลวง
104สุนทอน ผิวปัญญารพสต ร่องคต
105สุพรรณ์ สุริยะจักร์โรงพยาบาลพาน
106สุพรรษา รัตนการุณจิตรพสต ป่าบง
107สุภัตรา ชฎาธารรพสต ร่องคต
108สุภา เมืองมูลรพสต แม่เย็น
109สุรีภรณ์ คำก้อแก้วรพสต สันติสุข
110สุวรรณา ดีแสนรพสต เมืองพาน
111สุวรรณา ดีแสนรพสต เมืองพาน
112หทัยทิพย์ ราชคมน์รพสต ป่าบง
113หัสยาพร พรหมเสนรพสต สันกลาง
114อนุรักษ์ สุริยะจักร์รพสต ป่าหุ่ง
115อภิญญา ดาสารพสต แม่เย็น
116อรทัยรพสต ร่องธาร
117อัมพร ปัญญาชนกุลรพสต แม่เย็น
118อัมรา คำมารพสต ธารทอง
119อานงนุชรพสต แม่คาวหลวง
120อุไรรัตน์ มณีวรรณ์รพสต ป่าหุ่ง
121เกวาดี ชัยบุญเรืองรพสต ป่าบง
122เกศรินทร์ ราชคมน์รพสต ทานตะวัน
123เกศินี ไทยโกษาโรงพยาบาลพาน
124เพลิน หอมอ่อนรพสต สันมะเค็ด
125เพ็ญรี พินิจชัยณรงค์รพสต แม่คาวหลวง
126เศวต บุญมาเกี๋ยงรพสต แม่อ้อ
127เอมิกา สมบูรณ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
128เอมิกา สมบูรณ์รพสต แม่อ้อ
129โสภา จันทร์ป้อรพสต ร่องคต

Error Step 2 - รายชื่อผู้ไม่ได้เชื่อมโยงผล LAB ตรวจสุขภาพประจำปี

Total 13 items.
#ชื่อ-สกุลสถานที่ทำงาน
1กรีฑาพร ธิวรรณ์โรงพยาบาลพาน
2กันยามาศ ชัยยาสมโรงพยาบาลพาน
3จีรพงษ์ ใจวงศ์รพสต ธารทอง
4นันทพร ยารวงรพสต หัวง้ม
5นางวรรณภา แก่นแก้วรพสต ดอยงาม
6นายประดิษฐ์ มีสารพสต ทานตะวัน
7พงศธร ทั้งสุขโรงพยาบาลพาน
8พัทธมน บุญสิริพิพัฒน์โรงพยาบาลพาน
9รุ่งนภา ตาเมืองรพสต หัวง้ม
10วลัยกร คำเขียวโรงพยาบาลพาน
11ศรีพรรณ์รพสต ทรายขาว
12ศิวพล ทุ่งสงค์โรงพยาบาลพาน
13สิรดนัย วัฒนวงคีรีโรงพยาบาลพาน

Error Step 3 - รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้สรุปผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์

#ปีงบประมาณHNชื่อสกุลสถานที่ปฏิบัติงาน
No results found.
0